Herroepingsrecht voor consumenten
(Consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit)
 

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het retouradres: Autorecycling Kempers GmbH, Zwollerstr. 5, 49716 Meppen, Duitsland.


Herroepingsvoorwaarden

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking. 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 6. De retourkosten zijn ten alle tijde voor de koper, ook bij een weigering aan de deur/levering..


Einde van der Herroepingsvoorwaarden